Fréttir og Tilkynningar

Niðurfelling leikskólagjalda vegna Covid-19

Bæjarráð hefur samþykkt neðangreinda tillögu um leiðréttingar á þjónustugjöldum.
(enska og pólska fyrir neðan) 
 
¿Þjónustugjöld vegna leikskóla, grunnskóla og frístundaheimila.
- Í þeim tilvikum sem þjónusta leik- og grunnskóla fellur niður eða skerðist vegna verkfalls, samkomubanns, veikinda eða sóttkvíar starfsmanna eða af öðrum sambærilegum ástæðum verða gjöld fyrir viðkomandi þjónustu leiðrétt í samræmi við hlutfall skerðingarinnar.
- Í þeim tilvikum sem börn geta ekki nýtt sér þjónustu vegna sóttkvíar eða veikinda verða gjöld leiðrétt hlutfallslega. Ef foreldrar kjósa að nýta sér ekki þjónustu, t.a.m. með vísan til tilmæla yfirvalda um að foreldrar og forráðamenn haldi börnum sínum heima ef kostur er á hið sama við.
- Ofangreint nær til þjónustugjalda leikskóla, grunnskóla og frístundaheimila.
- Ákvörðunin er tímabundin og gildir til loka maí. Endurskoðun fer fram að teknu tilliti til aðstæðna og verður fyrirkomulagið auglýst að nýju eigi síðar en 15.maí n.k.
 
Framkvæmd leiðréttinga:
Vinna við leiðréttingar stendur yfir og er stefnt að því að á reikningi fyrir apríl mánuð komi fram þær leiðréttingar sem nú liggja fyrir. Leiðréttingar vegna apríl mánaðar munu koma fram á reikningi 1. maí.
 
Service fees for preschools, compulsory schools and after school centres
 
In instances where the services of preschools, compulsory schools and after schools centres are postponed because of strikes, assembly restrictions, illness or quarantine of employees or other comparable reasons, service fees will be corrected according to the period of postponed service. In instances where children cannot use the service because of quarantine or illness, service fees will be corrected accordingly. If parents choose not to use services because of the instructions of the authorites the same applies.The above is about service fees of preschools, compulsory schools and after school centres.The decision is temporary and valid until the end of May. It will be reviewed according to the circumstances. A new decision will be advertised not later than May 15 2020.
 
 
Op¿aty za us¿ugi w przedszkolach, szko¿ach podstawowych i ¿wietlicach.
 
W przypadku, gdy us¿ugi szkolne i przedszkolne nie s¿ ¿wiadczone lub musia¿y zosta¿ ograniczone z powodu strajku, zakazu zgromadze¿, choroby lub kwarantanny pracowników lub innych zwi¿zanych z zaistnia¿¿ sytuacj¿ powodów, op¿ata za dane us¿ugi zostanie skorygowana o % zaistnia¿ego ograniczenia.
W przypadkach, gdy dzieci nie mog¿ korzysta¿ z danej us¿ugi z powodu kwarantanny lub choroby, op¿ata zostanie skorygowana. Stosowana jest ta sama zasada, je¿eli rodzice lub opiekunowie rezygnuj¿ z korzystania z us¿ug z powodu zalece¿ w¿adz o tym, aby dzieci zosta¿y w domu w takim stopniu w jakim jest to mo¿liwe.
Wy¿ej wymienione zasady dotycz¿ op¿at za us¿ugi w przedszkolach, szko¿ach podstawowych i ¿wietlicach.
Postanowienie to jest tymczasowe i obowi¿zuje do ko¿ca maja. B¿dzie ono zrewidowane zgodnie z okoliczno¿ciami, a nowe postanowienia zostan¿ og¿oszone nie pó¿niej ni¿ 15 maja.
 

Viðburðir

Vinátta - forvarnarverkefni  Barnaheilla